Algemene Voorwaarden Fiduon

Per 17 september 2019

Artikel 1 – Opdracht

1.1 In deze algemene voorwaarden betekent Fiduon zowel de (juridisch) dienstverlener als alle aan Fiduon verbonden medewerkers.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Fiduon, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht door een medewerker ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en Fiduon. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Fiduon en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 van het BW zijn op deze overeenkomsten van opdracht niet van toepassing. De medewerkers die voor Fiduon werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 2 – Specifieke aanvullende voorwaarden dienstverlening

Fiduon kan specifieke aanvullende voorwaarden aan opdrachtgever stellen waaronder de diensten aan opdrachtgever worden verricht. Voor bijvoorbeeld ‘vechtscheidingshulp’ wordt uitsluitend voor de ‘welwillende ouder’ gewerkt. Dit soort nadere voorwaarden worden bij de offerte-e-mail gecommuniceerd. Het door opdrachtgever niet langer voldoen aan deze voorwaarden kan reden zijn voor Fiduon om de dienstverlening gemotiveerd te staken. Met het aangaan van de overeenkomst en het aanvaarden van de diensten aanvaardt opdrachtgever eveneens deze aanvullende voorwaarden. Fiduon sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit van zo een een gemotiveerde staking. Fiduon kan tussentijds aanvullende voorwaarden stellen waaronder de dienstverlening wordt verricht.

Artikel 3 – Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiduon is het de opdrachtgever niet toegestaan de door Fiduon geproduceerde adviezen, concepten, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Financiën

4.1 Fiduon brengt in beginsel slechts een honorarium voor verrichte diensten in rekening. In uitzonderlijke situaties kunnen er zogenaamde ‘verschotten’ in rekening worden gebracht. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, koeriersdiensten e.d.

4.2 Wij brengen geen additionele kantoorkosten in rekening die gebruikelijk zijn bij juridische dienstverleners.

4.3 Tussen Fiduon en opdrachtgever geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door Fiduon schriftelijk is bevestigd. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de Fiduon en 21 % BTW.

4.4 De werkzaamheden worden tweewekelijks of maandelijks gefactureerd afhankelijk van de intensiteit van de dienstverlening door Fiduon, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Fiduon is gerechtigd een voorschot op honorarium en eventuele verschotten te verlangen, voordat met zijn werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

Artikel 5 – Declaraties en opschorting werkzaamheden

5.1 Klachten over een declaratie moeten schriftelijk zijn ingediend binnen de betaaltermijn, vermeld in art. 6. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Fiduon gerechtigd tussentijds te declareren.

5.2 Als een declaratie niet binnen de in art. 6 vermelde termijn wordt voldaan, is Fiduon gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Fiduon is niet aansprakelijk voor schade, materieel noch immaterieel, die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 6 – Betalingstermijn, rente en incassokosten

6.1 Declaraties moeten te worden voldaan binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. Wordt de factuur niet binnen deze termijn voldaan is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en wordt er wettelijke rente verschuldigd.

6.2 In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 15% over het verschuldigde, met een minimum van € 40,00.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De diensten die Fiduon levert zijn puur adviserend. Dit betekent dat opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid blijft of deze de adviezen opvolgt of niet. Ook betekent dit dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk blijft voor keuzes of gedragingen die door opdrachtgever op deze adviezen worden gebaseerd. In principe betekent dit dus een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid door Fiduon.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het door Fiduon in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag. De medewerkers van Fiduon alsmede al degenen die voor Fiduon werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

7.3 Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet-tijdige ontvangst van e-mails is uitgesloten. Fiduon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, als gevolg van de werking van virussen of software bij ontvangst of opening van e-mailberichten.

7.4 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Fiduon verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Fiduon niet aansprakelijk

7.5 Het softwaresysteem, inclusief onder meer e-mailafhandeling, databeveiliging en dataopslag, wordt in opdracht van Fiduon verzorgd Google G-suite. Fiduon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of dataverlies, of de gevolgen daarvan, door of bij Google G-Suite. opdrachtgever is gehouden zelf ook een integrale kopie aan te houden van alle stukken.

Artikel 8 – Archivering

Behoudens andersluidende afspraak tussen Fiduon en opdrachtgever, zal het zaaksdossier gedurende vijf jaar worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Fiduon en de opdrachtgever en de opdrachtgever en op alle werkzaamheden van Fiduon is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter.